Week Two: Braids 8D (Kusari Kaku Yatsu) and 16D (Maru Genji)

You cannot view this unit as you're not logged in yet.